زمین تا 500متر  کد (9)

زمین تا 500متر کد (9)

دارای کاربری مسکونی

زمین تا 500متر کد (8)

زمین تا 500متر کد (8)

سند شش دانگ..

تک برگ

زمین تا 500 مترکد(7) ((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(7) ((فروخته شد))

زمین فروشی سند دار دارای پروانه ساخت دور دیوار

زمین تا 500 مترکد(6)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(6)((فروخته شد))

زمین سند دار منطقه بسیار آرام و مناسب

زمین تا 500 مترکد(5)

زمین تا 500 مترکد(5)

زمین سند 6 دانگ دونبش دور دیوار

زمین تا 500 مترکد(4)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(4)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(3)

زمین تا 500 مترکد(3)

زمین سند دار با ویوی 180 درجه به دریا بدون مزاحم

زمین تا 500 مترکد(2)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(2)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین مستطیل دارای پروانه ساختمان و سند 6 دانگ در سرولات با ویوی خوب

RSS